Usage Statistics for www.kgv-guntramsdorf2011.at

Summary Period: June 2015
Generated 01-Jul-2015 03:42 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2015
Total Hits 5407
Total Files 3389
Total Pages 4359
Total Visits 1574
Total KBytes 83717
Total Unique Sites 531
Total Unique URLs 41
Total Unique Referrers 467
Total Unique User Agents 236
. Avg Max
Hits per Hour 7 110
Hits per Day 180 408
Files per Day 112 322
Pages per Day 145 361
Sites per Day 17 59
Visits per Day 52 116
KBytes per Day 2791 9420
Hits by Response Code
Code 200 - OK 62.68% 3389
Code 206 - Partial Content 6.01% 325
Code 301 - Moved Permanently 0.04% 2
Code 302 - Found 3.29% 178
Code 304 - Not Modified 0.28% 15
Code 404 - Not Found 27.70% 1498

Daily usage for June 2015

Daily Statistics for June 2015
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 86 1.59% 64 1.89% 77 1.77% 51 3.24% 48 9.04% 3618 4.32%
2 57 1.05% 39 1.15% 48 1.10% 39 2.48% 37 6.97% 3103 3.71%
3 71 1.31% 34 1.00% 45 1.03% 32 2.03% 26 4.90% 2192 2.62%
4 125 2.31% 89 2.63% 104 2.39% 62 3.94% 39 7.34% 4757 5.68%
5 230 4.25% 133 3.92% 178 4.08% 94 5.97% 59 11.11% 7034 8.40%
6 99 1.83% 22 0.65% 63 1.45% 49 3.11% 31 5.84% 1847 2.21%
7 179 3.31% 100 2.95% 132 3.03% 59 3.75% 32 6.03% 3086 3.69%
8 393 7.27% 322 9.50% 361 8.28% 95 6.04% 41 7.72% 9420 11.25%
9 364 6.73% 262 7.73% 315 7.23% 116 7.37% 31 5.84% 3175 3.79%
10 408 7.55% 227 6.70% 329 7.55% 98 6.23% 27 5.08% 6991 8.35%
11 150 2.77% 95 2.80% 116 2.66% 49 3.11% 24 4.52% 1882 2.25%
12 218 4.03% 133 3.92% 149 3.42% 37 2.35% 19 3.58% 3662 4.37%
13 137 2.53% 83 2.45% 97 2.23% 54 3.43% 32 6.03% 1261 1.51%
14 184 3.40% 96 2.83% 132 3.03% 49 3.11% 30 5.65% 5616 6.71%
15 229 4.24% 149 4.40% 173 3.97% 62 3.94% 37 6.97% 1565 1.87%
16 240 4.44% 186 5.49% 201 4.61% 56 3.56% 38 7.16% 1142 1.36%
17 239 4.42% 166 4.90% 184 4.22% 73 4.64% 33 6.21% 1790 2.14%
18 198 3.66% 155 4.57% 169 3.88% 54 3.43% 24 4.52% 1601 1.91%
19 244 4.51% 164 4.84% 173 3.97% 44 2.80% 30 5.65% 1985 2.37%
20 170 3.14% 111 3.28% 128 2.94% 34 2.16% 19 3.58% 1327 1.59%
21 41 0.76% 7 0.21% 13 0.30% 9 0.57% 8 1.51% 224 0.27%
22 151 2.79% 61 1.80% 84 1.93% 36 2.29% 30 5.65% 880 1.05%
23 231 4.27% 165 4.87% 197 4.52% 38 2.41% 28 5.27% 5476 6.54%
24 257 4.75% 138 4.07% 237 5.44% 49 3.11% 17 3.20% 5294 6.32%
25 155 2.87% 118 3.48% 150 3.44% 54 3.43% 17 3.20% 1363 1.63%
26 109 2.02% 61 1.80% 96 2.20% 46 2.92% 21 3.95% 657 0.78%
27 123 2.27% 107 3.16% 117 2.68% 55 3.49% 30 5.65% 1111 1.33%
28 228 4.22% 44 1.30% 213 4.89% 45 2.86% 29 5.46% 774 0.92%
29 47 0.87% 34 1.00% 42 0.96% 24 1.52% 14 2.64% 648 0.77%
30 44 0.81% 24 0.71% 36 0.83% 18 1.14% 22 4.14% 236 0.28%

Hourly usage for June 2015

Hourly Statistics for June 2015
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 6 190 3.51% 4 137 4.04% 5 162 3.72% 64 1918 2.29%
1 8 261 4.83% 4 135 3.98% 7 217 4.98% 183 5487 6.55%
2 7 220 4.07% 2 87 2.57% 5 179 4.11% 187 5614 6.71%
3 9 280 5.18% 6 182 5.37% 7 221 5.07% 232 6965 8.32%
4 6 181 3.35% 3 110 3.25% 4 141 3.23% 73 2185 2.61%
5 8 259 4.79% 5 167 4.93% 7 211 4.84% 241 7228 8.63%
6 5 170 3.14% 3 107 3.16% 4 130 2.98% 65 1949 2.33%
7 5 167 3.09% 4 120 3.54% 4 137 3.14% 115 3456 4.13%
8 6 192 3.55% 4 127 3.75% 4 149 3.42% 105 3139 3.75%
9 8 265 4.90% 7 218 6.43% 8 242 5.55% 91 2733 3.26%
10 9 288 5.33% 4 146 4.31% 7 230 5.28% 139 4166 4.98%
11 5 174 3.22% 3 116 3.42% 4 138 3.17% 55 1648 1.97%
12 6 181 3.35% 3 108 3.19% 4 132 3.03% 87 2601 3.11%
13 11 332 6.14% 8 264 7.79% 9 292 6.70% 105 3139 3.75%
14 5 172 3.18% 2 88 2.60% 4 121 2.78% 62 1864 2.23%
15 6 185 3.42% 4 122 3.60% 4 146 3.35% 78 2350 2.81%
16 6 201 3.72% 4 135 3.98% 5 164 3.76% 77 2314 2.76%
17 6 208 3.85% 4 120 3.54% 5 152 3.49% 62 1872 2.24%
18 6 208 3.85% 4 139 4.10% 5 163 3.74% 151 4526 5.41%
19 10 300 5.55% 6 189 5.58% 8 247 5.67% 208 6229 7.44%
20 6 198 3.66% 4 129 3.81% 4 148 3.40% 100 2999 3.58%
21 10 319 5.90% 5 176 5.19% 8 264 6.06% 168 5037 6.02%
22 8 257 4.75% 3 117 3.45% 6 202 4.63% 69 2073 2.48%
23 6 199 3.68% 5 150 4.43% 5 171 3.92% 74 2224 2.66%

Top 30 of 41 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2401 44.41% 21611 25.81% /stats/
2 700 12.95% 440 0.53% /
3 182 3.37% 15309 18.29% /stats/usage_201506.html
4 115 2.13% 12600 15.05% /stats/usage_201409.html
5 39 0.72% 4286 5.12% /stats/usage_201407.html
6 24 0.44% 2501 2.99% /stats/usage_201302.html
7 11 0.20% 1068 1.28% /stats/usage_201301.html
8 11 0.20% 1204 1.44% /stats/usage_201405.html
9 10 0.18% 1076 1.28% /stats/usage_201209.html
10 10 0.18% 1134 1.35% /stats/usage_201304.html
11 10 0.18% 1007 1.20% /stats/usage_201305.html
12 10 0.18% 1088 1.30% /stats/usage_201404.html
13 10 0.18% 1150 1.37% /stats/usage_201505.html
14 9 0.17% 758 0.90% /stats/usage_201211.html
15 9 0.17% 1003 1.20% /stats/usage_201303.html
16 9 0.17% 866 1.03% /stats/usage_201306.html
17 9 0.17% 871 1.04% /stats/usage_201406.html
18 9 0.17% 1046 1.25% /stats/usage_201410.html
19 9 0.17% 1036 1.24% /stats/usage_201412.html
20 8 0.15% 17 0.02% /stats/hourly_usage_201505.png
21 8 0.15% 804 0.96% /stats/usage_201208.html
22 8 0.15% 873 1.04% /stats/usage_201212.html
23 8 0.15% 831 0.99% /stats/usage_201307.html
24 8 0.15% 828 0.99% /stats/usage_201401.html
25 8 0.15% 860 1.03% /stats/usage_201402.html
26 8 0.15% 808 0.96% /stats/usage_201503.html
27 7 0.13% 627 0.75% /stats/usage_201210.html
28 7 0.13% 762 0.91% /stats/usage_201308.html
29 7 0.13% 761 0.91% /stats/usage_201309.html
30 7 0.13% 654 0.78% /stats/usage_201312.html

Top 10 of 41 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2401 44.41% 21611 25.81% /stats/
2 182 3.37% 15309 18.29% /stats/usage_201506.html
3 115 2.13% 12600 15.05% /stats/usage_201409.html
4 39 0.72% 4286 5.12% /stats/usage_201407.html
5 24 0.44% 2501 2.99% /stats/usage_201302.html
6 11 0.20% 1204 1.44% /stats/usage_201405.html
7 10 0.18% 1150 1.37% /stats/usage_201505.html
8 10 0.18% 1134 1.35% /stats/usage_201304.html
9 10 0.18% 1088 1.30% /stats/usage_201404.html
10 10 0.18% 1076 1.28% /stats/usage_201209.html

Top 10 of 36 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2401 44.41% 622 51.32% /stats/
2 700 12.95% 348 28.71% /
3 115 2.13% 73 6.02% /stats/usage_201409.html
4 182 3.37% 59 4.87% /stats/usage_201506.html
5 39 0.72% 34 2.81% /stats/usage_201407.html
6 24 0.44% 8 0.66% /stats/usage_201302.html
7 11 0.20% 5 0.41% /stats/usage_201301.html
8 10 0.18% 5 0.41% /stats/usage_201305.html
9 10 0.18% 4 0.33% /stats/usage_201209.html
10 9 0.17% 4 0.33% /stats/usage_201303.html

Top 10 of 36 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2401 44.41% 622 51.62% /stats/
2 700 12.95% 341 28.30% /
3 115 2.13% 74 6.14% /stats/usage_201409.html
4 182 3.37% 60 4.98% /stats/usage_201506.html
5 39 0.72% 33 2.74% /stats/usage_201407.html
6 24 0.44% 8 0.66% /stats/usage_201302.html
7 11 0.20% 5 0.41% /stats/usage_201405.html
8 10 0.18% 4 0.33% /stats/usage_201209.html
9 11 0.20% 4 0.33% /stats/usage_201301.html
10 10 0.18% 4 0.33% /stats/usage_201305.html

Top 30 of 467 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2008 37.14% - (Direct Request)
2 730 13.50% http://a20ad534e200.com/
3 107 1.98% http://www.body-rubs-society.com/
4 107 1.98% http://www.bondage-society.com/\r
5 81 1.50% https://www.google.com/search
6 75 1.39% https://vk.com/krem_zagar
7 71 1.31% http://allcatsnames.com/nerdy-cat-names
8 64 1.18% http://www.kleingaertner.at/wir/vereine/ver_noe.htm
9 60 1.11% https://vk.com/skidki_online_rasprodagi
10 51 0.94% https://vk.com/aviabilet_rasprodaga
11 50 0.92% http://handymanmaricopa.com
12 50 0.92% http://localhandymansantanvalley.com
13 50 0.92% http://ushom.com
14 44 0.81% http://preimis.ru/izodinamicheskie-trenazhery.html
15 38 0.70% http://jurnal-zhen.besaba.com/map.html
16 30 0.55% http://autobonum.ru/chevrolet-cobalt
17 29 0.54% http://autobonum.ru/hyundai-solaris
18 25 0.46% http://autobonum.ru/nissan-almera
19 23 0.43% http://autobonum.ru/ford-focus-3
20 22 0.41% http://autobonum.ru/kia-rio
21 22 0.41% http://ybolding.pixub.com
22 14 0.26% http://autobonum.ru/chevrolet-aveo
23 12 0.22% http://promishlennaya-zona.ru
24 11 0.20% http://iwritealot.com/2015/06/09/where-to-take-an-idea-for-blog-article/
25 11 0.20% http://www.msu.ru/bitrix/rk.php
26 10 0.18% http://oculus.dollarwp.com/
27 10 0.18% https://www.facebook.com/pages/Autobonum/116423018691272
28 9 0.17% http://autobonum.ru/prokat-avtomobiley-ekaterinburg-avtobonum
29 8 0.15% /
30 8 0.15% http://autobonum.ru

Top 20 of 80 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 2.47% http://picsmile.ru/ruskie-golyue-devki
2 1 1.23% http://asadv.ru/bdsm-gospodin-zhestoko-muchaet-klitor-rabyni
3 1 1.23% http://asadv.ru/besplatnoe-porno-s-zhivotnymi-pokazat
4 1 1.23% http://asadv.ru/devushka-masturbiruet-a-podruga-smotrit
5 1 1.23% http://asadv.ru/okej-google-pokazhi-golyx-devushek
6 1 1.23% http://asadv.ru/ruskij-domashnyj-zoo-seks-devushki-s-sobakami-besplatno
7 1 1.23% http://blogdark.ru/avtobus-sekretni-kamera-seks
8 1 1.23% http://blogdark.ru/besplatno-skachat-masazh-i-seks-video-v-3g
9 1 1.23% http://blogdark.ru/iznasilavani-uzbechki-porno
10 1 1.23% http://blogdark.ru/mama-soblaznyaet-doch
11 1 1.23% http://blogdark.ru/mat-traxaetsya-so-spyashhim-synom
12 1 1.23% http://blogdark.ru/onlain-mat-traxnula-spyashhego-syna
13 1 1.23% http://blogdark.ru/ruski-mama-xochu-seks-s-syna
14 1 1.23% http://blogdark.ru/russkoe-uchenik-traxnul-uchilku-po-fizre-v-shkole
15 1 1.23% http://blogdark.ru/seks-mama-i-malchik
16 1 1.23% http://blogdark.ru/seks-nasilno-traxnuli-celku
17 1 1.23% http://blogdark.ru/skachat-sin-i-mat-seks
18 1 1.23% http://blogdark.ru/sosut-zrelye-baby-im-ssut-v-rot-i-konchayut-na-lico-i-srut
19 1 1.23% http://blogdark.ru/telki-pisayut-na-muzhika-prinuzhdenie-otliz
20 1 1.23% http://blogdark.ru/tetya-pojmala-plemyannika-i-traxnula

Top 15 of 236 Total User Agents
# Hits User Agent
1 762 14.09% Mozilla/5.0 (compatible; savetheworldheritage.org/1.1; +crawl@savetheworldheritage.org)
2 272 5.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
3 249 4.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
4 238 4.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 233 4.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
6 214 3.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0)
7 171 3.16% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 136 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
9 127 2.35% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 122 2.26% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 81 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
12 79 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36 OPR/28.0.1750.48
13 78 1.44% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Ubuntu/10.10 Chromium/12.0.742.112 Chrome/12.0.742.112 S
14 78 1.44% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US) AppleWebKit/533.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.342.1 Safari/533.2
15 77 1.42% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.4.2; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )

Usage by Country for June 2015

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 5407 100.00% 3714 109.59% 83717 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21